Adatkezelési Szabályzat

A www.segitakacsa.hu oldalon elérhető „Védőeszköz igénylése kisboltok számára” Programhoz való csatlakozás és így az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az itt használt terminológia egyezik az ÁSZF meghatározásaival. Azok, akik az oldalon regisztrálnak és elfogadják az ÁSZF-et tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

• a Wonderduck Agency Zrt., mint Adatkezelő, a megadott személyes adataikat a regisztráció véglegesítése, az igény felvételének céljából, azzal összefüggésben, valamint az ÁSZF létrejötte esetén kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
• az ÁSZF hatályosulása esetén a Bolt és Üzemeltető nevét és címét (kizárólag a település megjelölésével) Adatkezelő minden további feltétel és ellenérték nélkül nyilvánosságra hozza (különösen a weboldalon feltüntesse);
• tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Adatkezelő tájékoztatja a regisztrálókat és a szerződéses partnereket adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.

A regisztráció és a szerződéskötés lebonyolítása céljából felvett személyes adatait (kapcsolattartói adatok: név, e-mailcím, telefonszám) a szerződés időtartama alatt (de a regisztrációtól kezdődően) és azt követő fél évig őrizzük meg. Az esetleges adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrizzük meg. Nem hatályosult szerződés, de sikeres regisztráció esetén a regisztrációkor megadott adatokat a program lezárását követő 1 hónapon belül töröljük.

A megadott adatok kezelője a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.). mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Wonderduck Agency Zrt végzi
Az adatfeldolgozás célja: honlap működtetése, szerződések előállítása és tárolása

Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít Üzemeltetőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. címen vagy a segitakcsa@wonderduck.hu e-mail címen.
Üzemeltető, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Üzemeltető az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
Üzemeltető kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.
Ezenkívül az Üzemeltetőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint az Adatkezelő székhelye, vagy a Üzemeltető székhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu