Általános szerződési feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az itt megjelölt szolgáltatás teljesítése során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Jelen ÁSZF tartalmilag ingyenes haszonkölcsön szerződésnek (Ptk. 6:357-359§) minősül az itt írt szabályokkal és eltérésekkel (különösen: eltérés az általános elévülési határidőtől, eltérés a haszonkölcsön általános Ptk-beli szabályaitól, kártérítési korlátozások), melynek alapján Üzemeltető nem köteles ellenérték megfizetésére az ÁSZF hatálya alatt azon dolog használatáért, melyet az ÁSZF alapján – a szerződés hatályosulása esetén – WD a birtokába bocsát.

2. A Szolgáltató (továbbiakban: WD):
Név: Wonderduck Agency Zrt
Cégjegyzékszám: 01-10-046174;
Adószám: 14468072-2-43
Statisztikai számjele: 14468072-7311-114-01
Képviseli: Soós Sándor Zoltán
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.

3. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a WD által e dokumentumban nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: „Üzemeltető”). Minden, a Szolgáltatásokat (részben, vagy egészben) igénybe vevő személy kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. Az ÁSZF alkalmazásával létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, WD elektronikusan rögzíti a szerződést, továbbá a szerződés a létrejöttét követően elérhető lesz .pdf formátumban az alábbi e-mailre küldött kérést követően: segitakacsa@wonderduck.hu

4. A szerződés nyelve magyar. Az esetleges adatbeviteli hibák javítása miatt kérjük az alábbi e-mailcímre írja meg észrevételeit: segitakacsa@wonderduck.hu

5. WD és Üzemeltető együttesen ezen ÁSZF-ben: Felek.

6. E szerződésben a szolgáltatást igénybe vevő: Üzemeltető. Üzemeltető alatt azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, vagy egyéni vállalkozót értjük, aki maximum 100 bruttó négyzetméter eladóterületű, élelmiszer kiskereskedelmi egységet (Bolt) üzemeltet (maximum kettő egységet Magyarországon) és a www.segitakacsa.hu oldalon szabályosan benyújtotta igényét a WD általi szolgáltatásokra a kérdőív kitöltésével történő jelentkezéssel, mely után a szolgáltatásokat (amennyiben azok elérhetőek), az ÁSZF, vele való hatálybalépését követően igénybe veszi.

7. Az ÁSZF egyes Üzemeltetővel való hatálybalépésének (és így a szerződés hatályosulásának) feltétele (Ptk.: 6:116§ (1)), hogy az Üzemeltető a a www.segitakacsa.hu honlapon kitölti a „Védőeszköz igénylése kisboltok számára” c. jelentkezési lapot, melyet követően WD e-mailben visszaigazolja, hogy készen áll a teljesítésre. WD akkor igazolja vissza a teljesítést, ha rendelkezik az adott igény kielégítésére szolgáló eszközökkel, ezt WD előre nem tudja pontosan és teljes mértékben, csak attól függően, hogy üzleti tevékenysége eredményeképpen mennyi olyan eszközt tud beszerezni (oly módon, hogy üzleti partnerei csatlakoznak-e és milyen mértékben WD programjához saját kampányukkal), melyet ingyenes használatba tud adni Üzemeltetőknek. Ezen visszaigazolás hiányában az ÁSZF nem lép hatályba és a Feleknek egymás irányába nem állnak fenn jogai és kötelezettségei (ide nem értve az adatkezelési szabályokat). Tehát az igény beérkezése és regisztrálása nem jelent kötelezettségvállalást WD részéről, arra jogot nem lehet alapítani.

8. A szolgáltatás tartalma: WD vállalja, hogy amennyiben az ÁSZF hatálybalép, úgy az Üzemeltető által a jelentkezési lapon megjelölt igényt teljesíti, oly módon, hogy WD az Üzemeltető birtokába adja ingyenes használatra az igényben megjelölt eszközöket. Az igény az alábbi lehet az Üzemeltető választása szerint a WD rendelkezésére álló készlet erejééig:
• 2 db leheletfogó logózott plexi védőeszköz birtokbaadása/bolt
VAGY
• 1 db árukiadó logózott plexi védőeszköz birtokbaadása/bolt

9. Az átadással WD az átadott dolog birtokát Üzemeltetőre ruházza. WD az eszközt egyeztett időpontban szállítja a Boltba, ennek költsége is WD költsége.

10. A hatálybalépést követő maximum … napon belül adja át WD az eszköz(öke)t az Üzemeltetőnek. Üzemeltető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szállítás késhet, tekintettel, a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekre és egyes korlátozásokra. WD minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a szállítás gyors lebonyolítása érdekében. A szállítás késedelem nem alapoz meg semmilyen kárigényt Üzemeltető részéről WD irányába.

11. A jelen szerződéses megállapodás célja, hogy a Boltban dolgozó személyek vírus elleni részbeni fizikai védelemben részesüljenek az átadott eszközök rendeltetésszerű használata révén, anélkül, hogy ezen eszközök használata a Bolt Üzemeltetőjének költséget, kiadást jelentene.

12. Üzemeltető vállalja, hogy az átadott védőeszközt a Boltban rendeltetésszerűen használja, jó gazda gondosságával; azt nem rongálja meg, illetve nem teszi a rajta szereplő logókat, feliratokat felismerhetetlenné, vagy takarja el, illetve más nevet, logót, információt, stb. nem helyez el a védőeszközön. Üzemeltető az eszközöket kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott célra használhatja. Üzemeltető az eszközt harmadik személy használatába nem adhatja, csak WD előzetes írásbeli hozzájárulásával. A logók, illetve feliratok tartalmát WD jogosult meghatározni.

13. Üzemeltető köteles a védőeszközről használata során a szállítását követő 5 munkanapon belül fényképet készíteni és azt elküldeni WD részére, egyben az elküldéssel együtt hozzájárul ahhoz, hogy WD ezt a fényképet nyilvánosságra hozza, továbbá a Boltot, és/vagy Üzemeltető személyét referenciaként feltüntesse, illetve nyilvánosságra hozza.

14. Üzemeltető köteles az eszközökkel kapcsolatos lényeges körülményekről, így különösen azok sérüléséről tájékoztatni WD-t.

15. A jelen ÁSZF-fel a megállapodás annak hatálybalépésétől számított 3 hónapos tartó határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványveszély (járványügyi vészhelyzet) ezt követően is fennáll, a szerződés időtartama a járványveszély megszűnésével egyezik (de legkésőbb 2020. december 1. napja). A kölcsön a határozott időtartam lejártát megelőzően indokolás nélküli rendes felmondással nem megszüntethető.

16. Ha a határozott időtartam leteltét követően Üzemeltető az eszközöket tovább használja, és ez ellen WD tizenöt napos jogvesztő határidőn belül nem tiltakozik, a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át. Ebben az esetben a határozatlan időtartamúvá alakult szerződést a WD rendes felmondással 15 napos felmondási idővel indokolás nélkül megszüntetheti.

17. Amennyiben Üzemeltető a rendeltetésszerű használat szabályait megszegi és azt felszólításra sem teljesíti, úgy WD jogosult a védőeszközt elszállítani és a szerződést felmondani azonnali hatállyal.

18. A fentieken túlmenően WD felmondhatja a jelen ÁSZF alkalmazásával létrejött szerződést, ha
• a jelen Szerződésben meghatározott cél lehetetlenné vált;
• Üzemeltető az eszközt rongálja, nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot nem fogja épségben visszaadni;

19. Az átadott védőeszköz használata során, abból kifolyólag WD minden felelőséget kizár és minden igényt elutasít az ebből a használatból eredő bármely kár tekintetében. WD a szerződéssel összefüggésben felmerülő minden kárigényt kizár, oly mértékben és terjedelemben, ahogy azt a Ptk. megengedi.

20. WD kifejezetten kijelenti és felhívja a figyelmet arra, hogy az átadott eszközök nem orvosi eszközök, nem orvosi védelmet jelentenek a vírusoktól, nem zárják el a levegőt, vagy biztosítanak izolált légteret. Az eszközök arra alkalmasak, hogy rendeltetésszerű használat esetén a bolti dolgozó az eszköz mögött megfelelő távolságot tarthasson a vevőktől, ezzel csökkentve annak esélyét, hogy cseppfertőzéssel terjedő vírustól megfertőződik, illetve az eszköz maga korlátozza a fizikai kontaktust. Az esély mértéke nem meghatározható és WD részéről nem jelent kötelezettségvállalást az eszköz védelmi szintje semmilyen mértékben sem. A védőeszköz megnevezés nem jelent tanúsítást, vagy egyéb minősítést, kizárólag a szó köznapi értelemben vett funkciójára utal az eszköznek, nem biztosít többletvédelmet, mint egy hasonló, vagy azonos formában alkalmazott plexi-, vagy egyéb nem áteresztő anyagból készült bármilyen dolog. WD kizár minden felelősséget arra vonatkozóan, hogy az eszköz használata mellett az azt használó személy megfertőződik és ebből eredően igényt érvényesít (ő, vagy Üzemeltető, vagy harmadik személy) WD-vel, vagy WD bármely kereskedelmi partnerével szemben. WD minden igényt elutasít. Üzemeltető ezt kifejezetten elfogadja és lemond minden olyan jogáról, mely az eszköz használata esetén történő bármely fertőzés, betegség, vagy egyéb károsodásból eredő igényt érvényesítene, valamint ezen joglemondással azonos tartalmú nyilatkozat beszerzését vállalja dolgozóitól is. Ennek elmulasztása esetén Üzemeltető mentesíteni köteles WD-t minden felmerül kár alól.

21. WD rögzíti, hogy az alábbi ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül. WD az ÁSZF hatályos szövegét az erre a programra dedikált weblapján (www.segitakacsa.hu) mindenki számára teljes terjedelmében maradéktalanul hozzáférhetővé tette. WD az ÁSZF esetleges módosításait az adott módosítás hatályba lépést megelőzően 3 nappal a fent hivatkozott weblapján hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Amennyiben Üzemeltető a módosítás hatálybalépéséig a változások ellen írásban nem tiltakozik, az elfogadottnak tekintendő, jogviszonyukban alkalmazást nyer.

22. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Ptk. 6:358§ (6) ponttól eltérnek, oly módon, hogy Üzemeltető a dologra fordított esetleges egyéb költségeit nem érvényesítheti WD-vel szemben, ezen jogáról Üzemeltető kifejezetten lemond.

23. Ha és amikor az Üzemeltető az eszközt vissza kívánja adni, akkor azt köteles jelezni WD részére és azt WD székhelyén tiszta állapotban átadni.

24. A jelen ÁSZF-ben meghatározott eszközök kiskereskedelmi árát (értéke) és nem ingyenes célú használatának havi díját WD által alkalmazott mindenkori díjtáblázat tartalmazza.

25. Felek megállapodnak, hogy egymással szembeni igényeik érvényesítésének elévülési ideje 3 hónap.

26. Bármely fél indoklás nélkül elállhat a szerződéstől az eszközök szállítását megelőzően, ebben az esetben a másik fél semmilyen kártérítésre, vagy kompenzációra nem jogosult.

27. Felek kijelentik, hogy az ÁSZF és a szállítás teljesítése során a tudomásukra jutott kapcsolattartói adatokat (továbbiakban „Személyes Adatok”) kizárólag az egymással való kapcsolattartás céljából kezelik. Mindkét fél biztosítja saját, továbbá leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és alvállalkozói megfelelését a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, az általa kezelt személyes adatok feldolgozása során. Mindkét fél kizárólag olyan mértékben kezeli a Személyes Adatot, amennyiben az a kötelezettség (kapcsolattartás és szerződéses kötelezettség etljesítése) teljesítése érdekében feltétlenül szükséges és ezt a mértéket nem meghaladóan; és megfelelő technikai, szervezeti és biztonsági intézkedéseket épít be és alkalmaz annak érdekében, hogy az általa kezelt Személyes Adatok megfelelő védelme biztosítva legyen bármely esetlegesen felmerülő jogellenes adatkezeléstől, közzétételtől, elvesztéstől vagy visszaéléstől.

28. Felek kifejezetten kijelentik, hogy illetékességi kikötésben állapodnak meg: a kizárólagos bírósági illetékesség helye a szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő összes jogvita esetén WD székhelye szerinti bíróság(ok).

Létrehozás dátuma: 2020.04.08.
Közzététel dátuma: 2020.04.24.